[divider]
[row]

[one_third]
[headline tag=”h4″ lined=”yes” color=”color2″]Algemeen[/headline]

[list type=”pointer” color=”color1″]

 • Het cursusjaar loopt van 1 september  t/m 31 juni.
 • Inschrijving voor een cursusjaar (10 maanden) kan voor de datum van 1 september plaatsvinden via het inschrijfformulier op de website van New Dance Center (in het vervolg genoemd NDC). De feitelijke start van de lessen is zo vroeg mogelijk na 1 september.
 • Leerlingen worden ingeschreven op volgorde van binnenkomst van de aanmelding (per les /workshop). Indien er geen mogelijkheid tot directe plaatsing is, wordt de leerling op volgorde van binnenkomst op een wachtlijst geplaatst.
 • Er kan zich een situatie voordoen dat er te weinig  leerlingen zijn die zich hebben ingeschreven voor een bepaalde les. Deze les zal in dat geval – voorlopig – ‘on hold’ gezet worden of uitgesteld.
  Zodra er alsnog voldoende aanmeldingen zijn voor de betreffende les zal deze gestart worden. De leerling wordt hiervan op de hoogte gesteld.
 • De lesovereenkomst heeft de geldigheidsduur van een heel cursusjaar of de gehele cursusperiode. Het tussentijds opzeggen van de overeenkomst in het jaar van inschrijving is niet mogelijk. De overeenkomst loopt na het verstrijken van het cursusjaar automatisch af.
 • Het daarop volgende cursusjaar worden de lessen voorgezet. De leerling kan zich dan – desgewenst – uitschrijven. Hiervoor geldt de wettelijke opzegtermijn van een maand.
 • In bijzondere gevallen kan het NDC de lesovereenkomst eenzijdig opzeggen.
 • Het NDC bepaalt de inhoud en de vorm van de lessen. Waar mogelijk wordt rekening gehouden met de wensen van (ouders van) leerlingen.
 • Het lesgeld wordt door het NDC in rekening gebracht. Het lesgeld voor de jaarcursussen en workshops kan desgewenst in één keer worden betaald.
  De leerling (ouder) kan ook via automatische incasso in 2 gelijke termijnen betalen, dan wel per maand (10 maanden). De eerste termijn vervalt twee weken na de dagtekening van de factuur. De tweede tot en met de tiende termijn telkens een maand later.
 • Bij (latere) inschrijving voor de jaarcursus wordt het aantal maanden dat de cursus wordt gevolgd in rekening gebracht (uitgaande van 10 maanden per cursusjaar).
 • In de tarievenlijst van het NDC staan specifieke kortingen vermeld voor: betaling ineens; het volgen van meerdere lessen per week door een leerling etc.
 • Bij niet tijdige betaling van (termijnen van) lesgeld, dienen de kosten van invordering, hoe ook genaamd, volledig door betrokkenen te worden voldaan.
 • Bij tussentijdse beëindiging om dringende redenen, zowel van de zijde van de leerling als van de zijde van de NDC, kan eventueel vermindering van lesgeld worden verleend. Ook in geval van langdurige ziekte van de leerling (gedurende een periode van tenminste zes aaneengesloten weken) of bij verhuizing naar een andere gemeente, kan lesgeldrestitutie worden verleend.
 • Verzoeken tot lesgeldrestitutie dienen schriftelijk bij de directie van het NDC te worden ingediend.
 • Bij ziekte van de docent wordt in principe de les door een vervanger gegeven. Indien er desondanks door toedoen van het NDC meer dan vier lessen in een cursusjaar uitvallen (buiten de vakantieregeling) wordt restitutie van lesgeld verleend vanaf de vijfde uitgevallen les.
 • Lessen die van te voren worden afgemeld (email) kunnen worden ingehaald.
 • Het NDC biedt de mogelijkheid tot het volgen van proeflessen.
 • Lesmateriaal wordt door de leerling zelf aangeschaft in overleg met de docent.

[/list]

[/one_third]

[one_third]

[headline tag=”h4″ lined=”yes” color=”color2″]Voorwaarden korte cursussen/workshops[/headline]

[list type=”pointer” color=”color1″]

 • Inschrijving voor korte cursussen/workshops is mogelijk tot 2 weken voor aanvang van de cursus. Plaatsing gaat op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. De inschrijving is een feit als het volledig ingevulde inschrijvingsformulier (digitaal) door het NDC ontvangen is.
 • Cursussen kunnen tot 2 weken voor aanvang van de cursus, kosteloos geannuleerd worden. Daarna zal het cursusgeld volledig in rekening gebracht worden. Annulering dient schriftelijk te gebeuren.
 • Het cursusgeld voor de korte cursussen dient in zijn geheel vóór aanvang van de cursus te worden voldaan.
 • Bij een onvoldoende aantal cursisten gaat de cursus niet door.
 • Lesmateriaal wordt door de cursist zelf aangeschaft in overleg met de docent.

[/list]

 

[headline tag=”h4″ lined=”yes” color=”color2″]Aansprakelijkheid[/headline]
NDC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures en ongevallen tijdens de lessen of tijdens de aanwezigheid in de studio/het gebouw.

[headline tag=”h4″ lined=”yes” color=”color2″]Beeld- en geluidsopnamen[/headline]
NDC kan beeld- en geluidsopnamen van leerlingen gebruiken voor publicitaire doeleinden. Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat de cursist of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger hiermee akkoord. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik, dan dient u dit voor aanvang van de cursus schriftelijk (email) kenbaar te maken.

[headline tag=”h4″ lined=”yes” color=”color2″]Klachtenregeling[/headline]
In afwachting van een nog formeel vast te stellen klachtenregeling, kunt u met eventuele vragen/klachten over een handeling of nalaten van de organisatie van NDC, dan wel over haar medewerkers welke u als leerling rechtstreeks treft, terecht bij de directeur van NDC. Deze draagt zorg voor de verdere afhandeling van de vragen/klacht.

 

NDC/aug2013

[/one_third]

[/row]